تور عتبات اقساطی بلند مدت

بازدید : 3893   |      


دسته بندی : تورهای زیارتی

تحت نظر سازمان حج و زیارت نقد و اقساط 6 ماه
قطار : 83/660/809 ریال
زمینی : 81/004/139 ریال
هوایی: 181,507,679 ریال 161,202,549 ریال 165,814,629 ریال


▫️ ثبت نام به صورت آنلاین و تلفنی
05138458334-7
09357688828


2ب هوایی نجف ایران ایرتور//7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجفهوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلاهوایی بغداد تابان//7شب/1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا-3نجف2ب مهران 7شب شرکت رجا/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین2ج مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا

روز تاریخ اعزام ظرفیت مانده نوع هزینه محل اعزام شهر هتل نجف هتل کربلا هتل کاظمین
جمعه 9/24 35 2ب مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 81,530,809 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
شنبه 9/25 9 مهران 7شب شرکت رجا/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 85,141,809 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) حارث(2ب) هتل (گروه 2ج)(2ج)
یکشنبه 9/26 35 هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 164,567,489 خراسان رضوی سبزوار اللیوان(2ج) الممیز(2ب) هتل (گروه 2ب)(2ب)
یکشنبه 9/26 35 هوایی نجف تابان//7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 154,245,569 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) حارث(2ب) هتل (گروه 2ج)(2ج)
یکشنبه 9/26 1 2ج مهران 7شب شرکت رجا/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 83,660,809 خراسان رضوی مشهد اللیوان(2ج) صحار(2ج) هتل (گروه 2ب)(2ب)
یکشنبه 9/26 4 2ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 167,701,669 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
دوشنبه 9/27 40 2ب هوایی نجف ایران ایرتور//7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 165,814,629 خراسان رضوی مشهد ورده النجف(2ب) دره الشرق(2ب) جوهره شومان(2ب)
دوشنبه 9/27 37 هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 166,327,679 خراسان رضوی مشهد بستان(2ج) عشتار کربلا(2ب) ازهران(2ج)
ﺳﻪشنبه 9/28 30 هوایی بغداد تابان//7شب/1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا-3نجف 153,881,019 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) حارث(2ب) هتل (گروه 2ج)(2ج)
ﺳﻪشنبه 9/28 32 2ب مهران 7شب شرکت رجا/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 82,944,929 خراسان رضوی مشهد ورده النجف(2ب) برج رياحين(2ب) جوهره شومان(2ب)
چهارشنبه 9/29 35 2ج مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 81,004,139 خراسان رضوی سبزوار اللیوان(2ج) صحار(2ج) هتل (گروه 2ب)(2ب)
چهارشنبه 9/29 28 هوایی نجف تابان//7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 154,245,569 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) حارث(2ب) هتل (گروه 2ج)(2ج)
چهارشنبه 9/29 30 هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 164,567,489 خراسان رضوی مشهد اللیوان(2ج) الممیز(2ب) هتل (گروه 2ب)(2ب)
چهارشنبه 9/29 38 هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 164,567,489 خراسان رضوی مشهد اللیوان(2ج) الممیز(2ب) هتل (گروه 2ب)(2ب)
چهارشنبه 9/29 2 2ج مهران 7شب شرکت رجا/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 83,660,809 خراسان رضوی مشهد اللیوان(2ج) صحار(2ج) هتل (گروه 2ب)(2ب)
چهارشنبه 9/29 36 هوایی نجف تابان/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 181,507,679 خراسان رضوی مشهد کوثر(1ج) برج الحارث(2الف) سراج المنير(2ب)
چهارشنبه 9/29 10 هوایی نجف فلای بغداد/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 161,202,549 خراسان رضوی مشهد کوثر(1ج) برج الحارث(2الف) سراج المنير(2ب)
پنجشنبه 9/30 36 2ب هوایی نجف ایران ایرتور//7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 165,814,629 خراسان رضوی مشهد ورده النجف(2ب) دره الشرق(2ب) جوهره شومان(2ب)
پنجشنبه 9/30 24 2ب هوایی بغداد تابان/7شب/1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف-3کربلا 168,691,129 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
جمعه 10/01 35 هوایی نجف تابان//7شب//3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 164,965,929 خراسان رضوی مشهد بستان(2ج) برج الحارث(2الف) قصر راوند(2ج)
جمعه 10/01 35 مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 82,584,309 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) برج الحارث(2الف) قصر راوند(2ج)
جمعه 10/01 32 2ب مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 81,530,809 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
شنبه 10/02 36 هوایی نجف فلای بغداد/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 161,202,549 خراسان رضوی مشهد کوثر(1ج) برج الحارث(2الف) سراج المنير(2ب)
شنبه 10/02 27 هوایی نجف فلای بغداد/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 161,202,549 خراسان رضوی مشهد کوثر(1ج) برج الحارث(2الف) سراج المنير(2ب)
یکشنبه 10/03 31 هوایی نجف تابان//7شب//3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 156,216,439 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) حارث(2ب) هتل (گروه 2ج)(2ج)
یکشنبه 10/03 35 2ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 167,701,669 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
دوشنبه 10/04 15 مهران 7شب شرکت رجا/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 84,896,009 خراسان رضوی چناران بستان(2ج) عشتار کربلا(2ب) ازهران(2ج)
ﺳﻪشنبه 10/05 12 هوایی نجف تابان//7شب//3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 164,965,929 خراسان رضوی مشهد بستان(2ج) برج الحارث(2الف) قصر راوند(2ج)
ﺳﻪشنبه 10/05 35 2ب هوایی بغداد تابان/7شب/1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف-3کربلا 168,691,129 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
چهارشنبه 10/06 19 هوایی نجف فلای بغداد/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 161,202,549 خراسان رضوی مشهد کوثر(1ج) برج الحارث(2الف) سراج المنير(2ب)
چهارشنبه 10/06 21 مهران 7شب شرکت رجا/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 84,896,009 خراسان رضوی مشهد بستان(2ج) عشتار کربلا(2ب) ازهران(2ج)
پنجشنبه 10/07 33 2ب هوایی بغداد تابان/7شب/1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف-3کربلا 168,691,129 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
جمعه 10/08 35 مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 82,584,309 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) برج الحارث(2الف) قصر راوند(2ج)
جمعه 10/08 35 2ب مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 81,530,809 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
شنبه 10/09 4 مهران 7شب شرکت رجا/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 85,141,809 خراسان رضوی نيشابور اهل الجود(2ج) عشتار کربلا(2ب) هتل (گروه 2ج)(2ج)
شنبه 10/09 36 هوایی نجف فلای بغداد/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 161,202,549 خراسان رضوی مشهد کوثر(1ج) برج الحارث(2الف) سراج المنير(2ب)
یکشنبه 10/10 30 هوایی نجف تابان//7شب//3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 156,216,439 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) حارث(2ب) هتل (گروه 2ج)(2ج)
یکشنبه 10/10 31 2ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 167,701,669 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
یکشنبه 10/10 28 مهران 7شب شرکت رجا/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 84,896,009 خراسان رضوی مشهد بستان(2ج) عشتار کربلا(2ب) ازهران(2ج)
ﺳﻪشنبه 10/12 45 مهران 7شب اتوبوس ویژه/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 88,241,909 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) برج الحارث(2الف) قصر راوند(2ج)
ﺳﻪشنبه 10/12 33 هوایی نجف تابان//7شب//3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 164,965,929 خراسان رضوی مشهد بستان(2ج) برج الحارث(2الف) قصر راوند(2ج)
ﺳﻪشنبه 10/12 31 2ب هوایی بغداد تابان/7شب/1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف-3کربلا 168,691,129 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
چهارشنبه 10/13 29 مهران 7شب شرکت رجا/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 84,896,009 خراسان رضوی مشهد بستان(2ج) عشتار کربلا(2ب) ازهران(2ج)
چهارشنبه 10/13 32 هوایی نجف فلای بغداد/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 161,202,549 خراسان رضوی مشهد کوثر(1ج) برج الحارث(2الف) سراج المنير(2ب)
پنجشنبه 10/14 33 2ب هوایی بغداد تابان/7شب/1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف-3کربلا 168,691,129 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
جمعه 10/15 14 مهران/7شب شرکت رجا//3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 85,240,310 خراسان رضوی مشهد اهل الجود(2ج) برج الحارث(2الف) قصر راوند(2ج)
جمعه 10/15 35 2ب مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 81,530,809 خراسان رضوی مشهد ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)

ازهران | اعزام به عتبات | اعزام به عتبات با اعطای وام | اعزام به عتبات با وام بانکی | اعزام به عتبات عالیات | اعزام به عتبات نیروهای مسلح با وام بانکی | الممیز | اهل الجود | برج الحارث | تاسوعا و عاشورا در کربلا | تاسوعا و عاشورای حسینی در کربلا | تور اقساطی کربلا از مشهد | تور تاسوعا و عاشورا در کربلا | تور ریلی کربلا | تور ریلی کربلا از مشهد | تور زمینی کربلا | تور زمینی کربلا از مشهد | تور زیارتی کربلا | تور عتبات | تور عتبات از مشهد | تور عتبات ریلی | تور عتبات ریلی از مشهد | تور عتبات ریلی اقساطی | تور هوایی کربلا | تور هوایی کربلا از مشهد | تور هوایی کربلا اقساطی | تور کربلا | تور کربلا اردیبهشت 98 | تور کربلا ارزان | تور کربلا ارزان از مشهد | تور کربلا از مشهد | تور کربلا از مشهد قیمت | تور کربلا اقساط بازنشستگان لشگری | تور کربلا اقساطی | تور کربلا اقساطی از مشهد | تور کربلا با اقساط بلند مدت بازنشستگان لشگری | تور کربلا با تخفیف ویژه | تور کربلا با خدمات کامل | تور کربلا با قطار | تور کربلا با قطار از مشهد | تور کربلا با ویزای رایگان | تور کربلا برای بازنشستگان کشوری | تور کربلا رفت و برگشت هوایی | تور کربلا ریلی | تور کربلا ریلی از مشهد | تور کربلا زمینی | تور کربلا زمینی از مشهد | تور کربلا زمینی قیمت | تور کربلا عاشورا و تاسوعا | تور کربلا قیمت | تور کربلا هوائی | تور کربلا هوایی | تور کربلا هوایی قیمت | تور کربلا ویژه اربعین | تور کربلا ویژه بازنشستگان کشوری | تور کربلا ویژه تاسوعا و عاشورا | تور کربلا ویژه زمستان | تور کربلا ویژه عاشورا و تاسوعا | تور کربلا ویژه محرم | تور کربلا یک سر هوایی | ثبت نام تور کربلا | ثبت نام کاروان عتبات | خدمات تور کربلا | زیارت کربلا | سراج المنير | صحار | عتبات | عتبات با ویزای رایگان | فضوه الشيخ | قصرالضيافه 2 | قیمت تور کربلا | قیمت تور کربلا زمینی | قیمت تور کربلا هوایی | قیمت تور کربلا یک سر هوایی | مجری تور کربلا | مجری تور کربلا از مشهد | مجری تورهای عتبات | هتل کوثر | وام عتبات | پرواز کربلا | کاروان عتبات | کاروان عتبات از مشهد | کاروان عتبات با تخفیف ویژه | کاروان کربلا | کربلا | کربلا از مشهد | کربلا با قطار از مشهد | کربلا زمینی | کربلا زمینی از مشهد | کربلا هوایی از مشهد | کربلای معلی | کوثر نجف | کوثر کربلا

تورها مرتبط