عتبات بهمن ماه (هوایی- قطار -اتوبوس)

بازدید : 463   |      


دسته بندی : تورهای زیارتی

7شب اقامت در عراق
لیست دارای تاریخ و هتل در توضیحات
اتوبوس
قطار
پرواز تا آبادان
پرواز به نجف


روز تاریخ اعزام ظرفیت مانده نوع هزینه هتل نجف هتل کربلا هتل کاظمین
جمعه 01/11/2007 35 3ب مهران 6شب ارزان قیمت/3کربلا-3نجف-کاظمین/سامرا عبوری 56,491,374 ضیوف امام السیاحی ۱(3ب) بلدالامين(3ج)  
شنبه 01/11/2008 34 2ب ج شلمچه 7شب/1کاظمین/سامرا-3نجف-3کربلا 96,284,345 ام القري(2ب) خيام(2ج) قرطاج(جنه الباقر)(2ب)
یکشنبه 01/11/2009 32 3ب مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 58,821,324 تبوک (3ب) اولاد الامير(2ج)  
یکشنبه 01/11/2009 27 2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 136,203,274 زینه الارض(2ج) ابراج کربلا(2ب) قصر راوند(3الف)
یکشنبه 01/11/2009 17 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 139,283,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
یکشنبه 01/11/2009 38 2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 140,351,488 ام القري(2ب) ابراج الشرق(2الف) قرطاج(جنه الباقر)(2ب)
دوشنبه 01/11/2010 40 3ب مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 56,150,095 سفينه الحسين(3الف) زياره(3الف)  
دوشنبه 01/11/2010 30 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/1کاظمین/سامرا-3کربلا-3نجف 139,283,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
دوشنبه 01/11/2010 40 3ب مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 56,150,095 سفينه الحسين(3الف) زياره(3الف)  
ﺳﻪشنبه 01/11/2011 21 2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 140,351,488 ام القري(2ب) ابراج الشرق(2الف) قرطاج(جنه الباقر)(2ب)
چهارشنبه 01/11/2012 4 3ب مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 56,150,095 سفينه الحسين(3الف) زياره(3الف)  
چهارشنبه 01/11/2012 4 2ب ج مهران 7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 78,274,174 زینه الارض(2ج) ابراج کربلا(2ب) قصر راوند(3الف)
چهارشنبه 01/11/2012 23 2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 136,203,274 زینه الارض(2ج) ابراج کربلا(2ب) قصر راوند(3الف)
پنجشنبه 01/11/2013 27 3ب مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 56,150,095 سفينه الحسين(3الف) زياره(3الف)  
جمعه 01/11/2014 39 3ب مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 56,150,095 سفينه الحسين(3الف) زياره(3الف)  
شنبه 01/11/2015 37 2ب ج شلمچه 7شب/1کاظمین/سامرا-3نجف-3کربلا 96,284,345 ام القري(2ب) خيام(2ج) قرطاج(جنه الباقر)(2ب)
یکشنبه 01/11/2016 37 3ب هوایی نجف ایران ایر تور ارزان قیمت/6شب/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 113,008,674 قصرالفهد(3ج) رکن الحطيم(3ب)  
یکشنبه 01/11/2016 35 2ب شلمچه 7شب (هوایی تا آبادان)//3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 92,778,426 الرقیم(2ج) ضیوف الرحیم(2ب) سراج المنير(2ب)
یکشنبه 01/11/2016 27 2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 136,203,274 زینه الارض(2ج) ابراج کربلا(2ب) قصر راوند(3الف)
یکشنبه 01/11/2016 37 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 139,283,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
یکشنبه 01/11/2016 30 3ب مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 56,150,095 سفينه الحسين(3الف) زياره(3الف)  
یکشنبه 01/11/2016 38 2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 140,351,488 ام القري(2ب) ابراج الشرق(2الف) قرطاج(جنه الباقر)(2ب)
دوشنبه 01/11/2017 35 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/1کاظمین/سامرا-3کربلا-3نجف 139,283,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
دوشنبه 01/11/2017 29 3ب مهران 6شب ارزان قیمت شرکت رجا/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 57,201,374 ضیوف امام السیاحی ۱(3ب) بلدالامين(3ج)  
ﺳﻪشنبه 01/11/2018 35 2ب شلمچه 7شب (هوایی تا آبادان)//3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 96,857,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
ﺳﻪشنبه 01/11/2018 34 2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 140,351,488 ام القري(2ب) ابراج الشرق(2الف) قرطاج(جنه الباقر)(2ب)
چهارشنبه 01/11/2019 31 2الف هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 143,521,959 زمزم(2الف) کورال کربلا(2الف) خفاجي(2الف)
چهارشنبه 01/11/2019 32 2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 136,203,274 زینه الارض(2ج) ابراج کربلا(2ب) قصر راوند(3الف)
پنجشنبه 01/11/2020 35 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 139,283,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
پنجشنبه 01/11/2020 14 3ب مهران 7شب ارزان قیمت شرکت رجا/3نجف-4کربلا-کاظمین/سامرا 64,427,374 ضیوف امام السیاحی ۱(3ب) بلدالامين(3ج)  
یکشنبه 01/11/2023 29 2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 136,203,274 زینه الارض(2ج) ابراج کربلا(2ب) قصر راوند(3الف)
یکشنبه 01/11/2023 35 2ب شلمچه 7شب (هوایی تا آبادان)//3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 92,778,426 الرقیم(2ج) ضیوف الرحیم(2ب) سراج المنير(2ب)
یکشنبه 01/11/2023 35 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 139,283,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
یکشنبه 01/11/2023 36 3ب مهران 6شب ارزان قیمت شرکت رجا/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 57,201,374 ضیوف امام السیاحی ۱(3ب) بلدالامين(3ج)  
یکشنبه 01/11/2023 36 2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 140,351,488 ام القري(2ب) ابراج الشرق(2الف) قرطاج(جنه الباقر)(2ب)
دوشنبه 01/11/2024 35 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 139,283,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
ﺳﻪشنبه 01/11/2025 34 2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 140,351,488 ام القري(2ب) ابراج الشرق(2الف) قرطاج(جنه الباقر)(2ب)
چهارشنبه 01/11/2026 32 2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 136,203,274 زینه الارض(2ج) ابراج کربلا(2ب) قصر راوند(3الف)
چهارشنبه 01/11/2026 30 3ب مهران 6شب ارزان قیمت شرکت رجا/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 57,201,374 ضیوف امام السیاحی ۱(3ب) بلدالامين(3ج)  
پنجشنبه 01/11/2027 37 3ب هوایی نجف ایران ایر تور ارزان قیمت/6شب/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری 113,008,674 قصرالفهد(3ج) رکن الحطيم(3ب)  
پنجشنبه 01/11/2027 35 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 139,283,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
یکشنبه 01/11/1930 32 2ب شلمچه 7شب (هوایی تا آبادان)//3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف 92,778,426 الرقیم(2ج) ضیوف الرحیم(2ب) سراج المنير(2ب)
یکشنبه 01/11/1930 33 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا 139,283,274 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) کربلا الدولي(2الف) فضوه الشيخ(2ب)
یکشنبه 01/11/1930 37 3ب مهران 7شب ارزان قیمت شرکت رجا/3نجف-4کربلا-کاظمین/سامرا 64,427,374 ضیوف امام السیاحی ۱(3ب) بلدالامين(3ج)  
یکشنبه 01/11/1930 37 3ب مهران 6شب ارزان قیمت/3کربلا-3نجف-کاظمین/سامرا عبوری 56,491,374 ضیوف امام السیاحی ۱(3ب) بلدالامين(3ج)  

تورها مرتبط